EU's Garantifond for Landbruget og Landdistriktsfonden

Her kan du læse om de midlerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i 2023-2027.

Stockbillede - marker

Foto: iStock.com/Michele Rinaldi

Den danske CAP-plan beskriver den danske implementering af EU's fælles landbrugspolitik i perioden 2023-2027. CAP-planen er godkendt af EU-Kommissionen den 31. august 2022.

Indsatserne i CAP-planen finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Den danske tildeling fra EGFL til direkte støtte er på 6,425 mia. kr. om året i perioden 2023-2027. Dertil kommer særskilt tildeling af midler til ordningen for producentorganisationer i frugt- og grøntsektoren på 57 mio. kr. om året og til ordningen for biavlsprodukter på 2,2 mio. kr. om året, der suppleres af en tilsvarende national finansiering til biavlsprodukter. 

Den danske tildeling fra ELFUL udgør 566 mio. kr. om året i perioden 2023-2027. Midlerne herfra suppleres af en national medfinansiering på 190 mio. kr. om året. 

Indsatserne under Søjle I omfatter bl.a. grundbetaling, økologisk arealstøtte, miljø- og klimavenligt græs, ekstensivering med slæt og varieret planteproduktion m.v. Desuden er der koblet støtte målrettet bestemte sektorer, dvs. slagtepræmie, ko-præmie og støtte til stivelseskartofler, samt støtte til producentorganisationer i frugt- og grøntsektoren og til biavlssektoren. 

Indsatserne til landdistriktsudvikling under Søjle II omfatter bl.a. pleje- af græs- og naturarealer, biodiversitetsskov, miljø- og klimateknologi, etablering af anlæg til grøn bioraffinering, vand- og klimaprojekter, minivådområder, privat skovrejsning og etableringsstøtte til unge landbrugere. Dertil kommer LAG-ordningen. 

Landbrugsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for CAP-planen.

Læs mere om landbrugsreformen 2023 og tilskudsordningerne under CAP-planen